Ruka u testu : Sadržaj > Inkvajeri metod (IBSE)
Inkvajeri metod (IBSE)

Šta je to naučni inkvajeri pristup?


Naučno obrazovanje zasnovano na inkvajeri metodu podrazumeva podučavanje i učenje nauka koje se zasniva na razumevanju načina na koji đaci uče, prirode naučnog inkvajeria, i fokusiranja na osnovne sadržaje koje bi trebalo naučiti. Ono je takođe zasnovano na verovanju da je važno biti siguran da đaci zaista razumeju ono što uče, a ne samo da uče da bi ponovili neki sadržaj ili inforamciju. IBSE ima dublji smisao koji se ogleda u motivaciji koja potiče od zadovoljstva da se nešto nauči i razume, što ga razlikuje od površnog učenje kod koga je motivacija bazirana na zadovoljstvu koje se ostvaruje dobijanjem neke nagrade. IBSE ne stavlja u prvi plan kvantitet neposredno memorisanih inforamcija, nego se usredsređuje na ideje ili koncepte koji vode do razumevanja koje postaje sve dublje i dublje sa uzrastom učenika.


Nastavnicima nauka u Srbiji, u okviru aktivnosti na EU-FP7-FIBONACCI projektu, stavljamo na raspolaganje uz svesrdnu pomoć pri njihovoj realizaciji u praksi, sledeća tri dokumenta kao i pregled aktivnosti akademija nauka u svetu i kod nas:"PRINCIPI I VELIKE IDEJE NAUČNOG OBRAZOVANJA" 

Dokument Principi i velike ideje naučnog obrazovanja je razvila grupa od deset internacionalnih eksperata u naučnom obrazovanju, a nastavak je PurKwa Loch Lomond seminara održanog oktobra 2009, ističe principe koji bi trebalo da podrže naučno obrazovanje svih đaka tokom obaveznog školovanja.

On dokazuje da bi đacima trebalo pomoći da razviju velike ideje u nauci i o nauci, što bi im omogućilo da razumeju naučne aspekte sveta koji ih okružuje i učinilo ih dovoljno informisanim u vezi sa primenom nauke.

Đacima je, za ovakav tip razumevanja, potrebno da uče na iskustvu koje je zanimljivo, ali i relevantno za njihov život. Dokument takođe razmatra napredak od malih ideja, na primerima specijalnih događaja, fenomena i objekata, ka znatno apstraktnijim i široko primenljivim idejama i značajnim pedagoškim aspektima koji bi trebalo da ovaj napredak podrže.

 
"DIZAJNIRANJE I INPLEMENTACIJA NAUČNOG OBRAZOVANJA U OSNOVNOJ ŠKOLI PRIMENOM INKVAJERI METODA" 

 

Dvanaest Evropskih zemalja je uzelo učešća u Pollen projektu (TC1- Institut Vinča je tada imao status posmatrača). Neke su eksperimentisale nekoliko godina sa inplementacijom naučnog obrazovanja u osnovnoj školi zasnovanog na inkvajeri metodu (IBSE), dok su druge odabrale da prate istraživanja o prirodi ovog načina podučavanja nauka u školi.

Stečena iskustva, iskrsli problemi, kao i rezultati istraživanja su bili od koristi svakoj od zemalja uključene u projekat. Cilj ovog dokumenta, namenjenog nastavnicima u osnovnim školama svih dvanaest zemalja, je da u Delu 1 predstavi neke aspekte naučnog obrazovanja zasnovanog na inkvajeri metodu, jasno definišući koje su konsekvence takvog načina rada, istovremeno nudeći neka nastavnička oruđa preuzeta od onih koji su ih kreirali u različitim zemljama.

Deo 2, nudi uputstva za prilagođavanje ili dizajniranje jedinica koje će se izučavati.
"IBSE SAMO-EVALUACIONI UPITNIK ZA NASTAVNIKE"II  ULOGA :

"GLOBALNE MREŽE AKADEMIJA NAUKA(IAP)" -dokument1


"GLOBALNE MREŽE AKADEMIJA NAUKA(IAP)" -dokument2


i

"ASOCIJACIJE EVROPSKIH AKADEMIJA NAUKA (ALLEA)"kao i

"SRPSKE AKADEMIJE NAUKA I UMETNOSTI (SANU)"


u naučnom opismenjavanju svakog deteta.
"PROCENJIVANJE & NAUČNO OBRAZOVANJE ZASNOVANO NA INKVAJERI METODU" 

Poslednja izmena : 28/02/2013
Oruđa
© Ruka u testu 2013